Кафедру соціальної педагогіки було створено у 1992 році. Вперше в Україні серед педагогічних закладів четвертого рівня акредитації виникла авторська школа "Система професійної підготовки соціального педагога", яку очолила доктор педагогічних наук, професор А. Й. Капська.

Кафедра започаткувала підготовку майбутнього соціального педагога адекватно до змісту напрямів соціально-педагогічної діяльності: соціально-реабілітаційного, інформаційно-профілактичного, діагностичного, консультативного, психолого-терапевтичного, освітньо-дозвіллєвого, профорієнтаційного та охоронно-захисного.

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Капська Алла Йосипівна.

Студенти виконують курсові роботи із дисциплін "Соціальна педагогіка, "Соціальна психологія", "Технології соціально-педагогічної роботи" та проходять такі практики: літня педагогічна практика; стажерська і соціально-педагогічна практика у соціальних службах

Міжнародна співпраця.

Кафедра соціальної педагогіки протягом останніх 5 років підтримує навчально-методичні та наукові зв'язки з навчальними закладами зарубіжжя.

Зокрема, кафедра співпрацює з опікунсько-виховним факультетом Краківської Педагогічної Академії імені Комісії Едукації Народової. Викладачі зазначеного факультету неодноразово відвідували кафедру. У збірнику "Соціалізація особистості" опубліковано спільні наукові праці.

На кафедрі навчалися у докторантурі доценти Ольшинської Вищої Педагогічної Школи Я. Морітц та А. Павільоніс, які пройшли передзахист, написали 2 монографії за темами своїх досліджень.

Кожен рік кафедру відвідують ректор Краківської Педагогічної Академії Михал Сліва та начальник Департаменту науки та міжнародних зв'язків, магістр Ян Калюжний.

Кафедра постійно співпрацює з міністерствами, відомствами, організаційними установами.

 

КАПСЬКА АЛЛА ЙОСИПІВНА

Капс ка АЗавідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор . Тема докторської дисертації "Формування готовності вчителя до виконавсько-мовленнєвої діяльності в системі вищої освіти" (захищена у 1989).

Тематика науково-дослідної роботи – "Технологічні аспект підготовки студентів до соціально-педагогічної діяльності", автор багатьох підручників для студентів і соціальних працівників.

Голова Вченої спеціалізованої ради по захисту дисертацій із проблем педагогічних та соціально-педагогічних наук при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, член спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій.

Науково-педагогічна діяльність професора А.Й.Капської відзначена знаками МО СРСР «Відмінник освіти», МОН України знаком «Петра Могили», почесною грамотою Кабінету Міністрів України, подякою Президента України, медалями й знаком АПН України, «К.Д.Ушинський та звання, присвоєне Президентом України, – «Заслужений працівник науки та техніки».

  

ВАЙНОЛА РЕНАТЕ ХЕЙКІЇВНА

Вайнола Рдоктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Викладає такі дисципліни: «Технології соціально-педагогічної роботи»; «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін»; «Інноваційні технології соціально-педагогічної роботи»

Коло наукових інтересів: особистісний та професійни розвиток фахівців; проблеми технологізації соціальної роботи; технології соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю.

Стаж робот – 31 рік. Працювала викладачем Київського педагогічного коледжу №3. Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова з 1990 р. по т.ч.

Вайнола Р.Х. є автором більш ніж 130 наукових праць. У їх числі: 2 монографії, 4 підручники, 9 навчально-методичних посібників, статті, що забезпечують викладання профільних дисциплін соціально-педагогічного циклу в багатьох ВНЗ України. Зокрема, це посібники: «Технології соціально-педагогічної роботи», «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін», «Організація соціально-педагогічних досліджень».

Має нагороді: «Відмінник освіти»; медаль НПУ Драгоманова, орден П. Могили.

Під керівництвом Вайноли Р.Х. здійснено захист дев’яти дисертаційних досліджень (за спеціальностями 13.0005 - соціальна педагогіка та 13.00.07 – теорія та методика виховання). 

 

Вакуленко Олена Василівна

Вакуленко ОКандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки

Тема дисертації:  «Формування здорового способу життя як умова становлення особистості у підлітковому віці» (спеціальність – 13.00.05 соціальна педагогіка, 2002 р.)

Навчальні дисципліни:

Бакалаврат: «Формування здорового способу життя», «Соціально-педагогічна робота в громаді», «Соціальна молодіжна політика».

Магістратура: «Міжнародні проекти та програми», «Менеджмент соціально-педагогічної діяльності», «Соціальне проектування та оцінювання соціально-педагогічної роботи»

Коло наукових інтересів:

Науковий супровід розробки та реалізації соціальних проектів, моніторинг та оцінювання  соціальних проектів та програм, інноваційні підходи у соціальній роботі, менеджмент соціальної сфери, формування здорового способу життя, молодіжна політика, соціальне замовлення як механізм взаємодії держави та НДО у соціальній сфері

Досвід роботи:

З 2002 р. – викладач, доцент кафедри соціальної педагогіки Факультету соціально-психологічних наук та управління (Інституту соціальної роботи та управління) НПУ імені М. П. Драгоманова

2004-2006 рр. – заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри теорії та технології соціальної роботи Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова

Загальна кількість публікацій – 70.

Нагороди:

Нагороджена Знаком «Відмінник освіти країни» (№ 91625 від 27.05.11 р.).

Інше:

З 2000 р. – науковий співробітник, заступник директора з навчальної роботи, учений секретар Державного інституту сімейної та молодіжної політики

  

ГОДЛЕВСЬКА АЛЛА ІВАНІВНА

Годлевс ка Акандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 1998 році захистила дисертацію на тему «Формування мовленнєвого компонента комунікативності майбутнього вчителя у структурі позанавчальної діяльності» (13.00.01- теорія та історія педагогіки).

Досвід роботи у вищій школі 35 років: працювала у Волинському державному університеті імені Лесі Українки (з 1986 по 2005 рік); з 2005 року - доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, з 2005 по 2009 р.р. -  заступник директора з виховної роботи Інституту соціальної роботи і управління.

Коло наукових інтересів: проблеми педагогіки вищої школи, соціальної педагогіки, практичної психології; зокрема, педагогічні засади комунікативної діяльності соціального працівника, проблеми виховання сучасної молоді.

На даний час працює над науковою проблемою «Педагогічні засади  комунікативної діяльності соціального працівника». Виконує функції відповідального секретаря збірника наукових праць «Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія «Соціальна педагогіка. Соціальна робота»«. Читає курси: «Основи соціально-педагогічних досліджень», «Педагогіка сімейного виховання», «Основи професійної творчості в соціальній сфері», «Інноваційні технології в культурно-дозвіллєвій діяльності»; проводить соціально-виховну роботу зі студентами.

 

КОРОТКОВА РАЇСА ІВАНІВНА

Короткова РКандидат педагогічних наук Доцент кафедри соціальної педагогіки

Навчальні дисципліни: Методики сценарної та театральної діяльності, Основи красномовства, Клубна та гурткова культурно-дозвіллєва діяльність, Режисура театралізованих виховних заходів, Методика соціально-виховної роботи

Наукові здобутки

Підготовка та захист дисертації – «Формування у студентів педвузу техніки мовлення як компонента професійної майстерності» (1998 р.)

Отримано сертифікат підвищення кваліфікації «European Week 2014»

Брала участь в курсі підвищення кваліфікації, організованим Вищою Лінгвістичною Школою в Ченстохові (Польща) у рамках «European Week 2014» (20.01.2014 – 26.01.2014).

3)  Участь у науково-дослідних роботах: 

тематичні тренінги - семінари “Театр як загальнодоступний засіб освіти» з проблем професійної підготовки соціальних педагогів»

Формування творчої активності майбутнього соц. педагога засобами театральної діяльності.

Театральне мистецтво як засіб духовно-морального виховання дітей та молоді

Підвищення риторичної компетентності соціального педагога та соціального працівника

4) Розроблено авторські навчальні програми курсів «Дисципліни спеціалізації (театральна діяльність) (2003р.), «Основи красномовства»,).(2003 р) Підготовлено параграф для видання навчального посібника «Технології соціально-педагогічної роботи « (2000 р.,.), методична розробка до програми «Інтерактивний театр» для підготовки соціальних працівників до роботи з волонтерами (2001 р.)

4) Всього – 61 публікація

5) Нагороди – Знак «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України (2003р.); Почесна відзнака НПУ ім.. М.П. Драгоманова «Срібна медаль Михайла Петровича Драгоманова 1841-1895рр.» (2011); Орден української православної церкви «Почаївської ікони Пресвятої Богородиці»(2010); Орден «Святої рівноапостольної княгині Ольги»(2016)

Наукові інтереси:

художньо-естетичне та духовне виховання студентів ;

соціальний театр як видовищна форма соціально-педагогічного впливу;

драмотерапія та театротерапія як театральна естетика впливу, одна з форм в роботі соціального педагога

культура й техніка мовлення у професійному становленні педагога

поняття режисури театралізованих заходів у виховній діяльності педагога

 

КОСТЮШКО ГАННА ОЛЕКСІЇВНА

Костюшко ГКандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки

Навчальні дисципліни: «Етнопедагогіка», «Соціальна деонтологія», «Соціальне виховання», « Соціальний супровід сім'ї».

Наукові інтереси: соціально-педагогічна робота з сім'єю (між етнічними сім'ями);професійна культура та етика соціального педагога (працівника).

Наукова тема: Традиційні та інноваційні підходи соціально- педагогічноі роботи з сім'єю.

1999 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток творчої активності молодших школярів засобами театральної самодіяльності».

Автор понад 37 наукових статей з проблем виховання та соціальної педагогіки.

 

Мирошніченко Наталія Олександрівна

Мирошнiченко НКандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації:

«Соціально-педагогічні умови інтегрування молодих інвалідів у соціальне середовище» (спеціальність – 13.00.05 соціальна педагогіка, 2008 р.)

Посада:

Доцент кафедри соціальної педагогіки

Факультету соціально-психологічних наук та управління НПУ

 імені М.П. Драгоманова

Навчальні дисципліни:

Бакалаврат: «Технології соціально-педагогічної профілактики», «Соціальна робота з ВІЛ,/СНІД клієнтами».

Магістратура: «Актуальні проблеми соціальної роботи», «Організація роботи з різними групами клієнтів» , «Діяльність діяльності державних та спеціалізованих соціальних служб «

Коло наукових інтересів:

Проблеми інтеграції інвалідів у соціум, профілактика відмов від новонароджених дітей, проблеми реінтеграції ВІЛ/СНІД клієнтів
Досвід роботи:

З 2003 р. – викладач, доцент кафедри соціальної педагогіки Факультету соціально-психологічних наук та управління (Інституту соціальної роботи та управління) НПУ імені М. П. Драгоманова

2012рр. –доцент кафедри теорії та технології соціальної роботи Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова

Кількість публікацій: 

Загальна кількість публікацій – 43.

 

МІХЕЄВА ОКСАНА ЮРІЇВНА

Мiхеeва Окандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки.

Викладає дисципліни: «Соціальна педагогіка», «Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля», «Технології соціально-педагогічної роботи за місцем проживання».

Коло наукових інтересів: 2012 році захист  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 Соціальна педагогіка на тему «Соціально-педагогічні умови підготовки соціальних педагогів до роботи з прийомними сім’ями».

Досліджує питання соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей та здійснює підготовку студентів до роботи з ними.

Науковий напрям: «Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей».

Досвід роботи: у 1998 році закінчила педагогічний коледж імені Н.С. Нечуя-Левицького за спеціальністю «Соціальна педагогіка. Практична психологія»;

2003 року закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Соціальна педагогіка. Практична психологія»;

З 2005 по 2009 рік займала посаду заступника директора з навчально-методичної роботи Інституту соціальної роботи та управління;

2009-2012 рік аспірант кафедри соціальної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова;

З 2004 року  по сьогодні  працює на кафедрі соціальної педагогіки.

У 2006 році брала участь у програмі «Родина для дитини» в Україні за підтримки Міністерства у справах сім»ї, молоді та спорту;

2008 році учасник тренінгової програми «Зміцнення сім»ї: особливості виховання дітей в сучасних умовах»;

2016 році пройшла навчання арт-терапії та отримала сертифікат.

Автор більше 42 наукових статей, співавтор навчально-методичного посібника «Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями».

Нагороди:  Медаль Драгоманівська родина (2010 р.); медаль М.П. Драгоманова (2015 р.)

 

НЕЇЖПАПА ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА

Неiжпапа ЛКандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки

Навчальні дисципліни:

«Стратегії особистісного розвитку»

«Соціально-педагогічна робота в закладах освіти»

«Основи профорієнтаційної роботи»

«Ресурсне забезпечення соціально-педагогічної роботи»

«Організація і методика проведення соціально-педагогічного тренінгу»

Наукові інтереси:

«Професійне самовизначення майбутніх соціальних педагогів на початковому етапі навчання»

«Зміст та напрями соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти»

Науковий напрям

«Професійно-орієнтоване становлення майбутніх соціальних педагогів у системі вищої освіти»

Досвід роботи : ЗОШ №268 м. Києва (практичний психолог)

НПУ імені М.П.Драгоманова

Наукові здобутки:

1) Підготовка та захист дисертації – «Професійне самовизначення майбутніх соціальних педагогів в системі навчально-виховної роботи університету»(2013 р.)

2) Розроблено методичні рекомендації «Педагогічне забезпечення професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів», навчально-методичний комплекс «Людина в сучасному соціумі», авторські навчальні програми курсів «Стратегії особистісного розвитку», «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти», «Основи профорієнтаційної роботи».

4) Всього 38 публікацій. З них: 1 методичні рекомендації, 1 навчально-методичний комплекс, 20 статей у наукових фахових виданнях, 16 тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

 

ДЯБЕЛ ЛАРИСА ІВАНІВНА

Дябел ЛКандидат педагогічних наук, старший викладач Національного університету імені М.П. Драгоманова

Коло наукових інтересів: соціальна педагогіка, соціальна робота, психологія

Тема:

Соціально-педагогічні  умови соціалізації студентської молоді у педагогічне середовище

Проблема: Психолого-педагогічні основи професійної підготовки студентів до соціально-педагогічної роботи

Викладаю «Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями».

Всього 26 статтей у фахових виданнях

Керівництво проблемної наукової групи «Сприяння соціальному становленню та соціалізації молоді» (5 студентів).

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ЯСТОЧКІНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Ясточкiна IКандидат психологічних наук (2012), старший викладач кафедри соціальної педагогіки

Дисципліни, що викладає: Етика і психологія сімейного життя, Соціально-педагогічна терапія, Психолого-педагогічна терапія, Психологія гри.

Коло наукових інтересів

Підвищення емоційної компетентності студентів – майбутніх соціальних педагогів

Вікові особливості тривожності та страхів

Етичні аспекти шлюбно-сімейних стосунків

Методи соціально-терапевтичної допомоги дітям та підліткам

Науковий напрям

«Технології соціально-терапевтичної роботи соціального працівника»

Досвід роботи (ключові моменти)

Досвід практичної роботи з підлітками, юнаками, молоддю, дорослим населенням в організаціях соціальної сфери, освітніх установах, підприємствах.

Участь у науково-дослідних роботах:      

«Корекція особистісної тривожності у ранньому юнацькому віці»

«Прояви тривожних станів серед студентської молоді»

Кількість публікацій

Понад 20 статей, 2 навчальних посібники

Нагороди

_

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СИДОРЧУК МАРИНА СТЕПАНІВНА

Сидорчук МКандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної педагогіки

Тема дисертації: «Соціально-педагогічні умови самоактуалізації старших підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації»

Дисципліни: «Недержавний сектор та волонтерство», «Соціалізація особистості», «Основи красномовства», «Оцінка потреб сім'ї», «Паблік рилейшнз».

Коло наукових інтересів:

форми сімейної опіки;

самоактуалізація вихованців закладів тимчасового перебування;

наставництво дітей, які виходять з-під опіки.

Науковий напрям: соціально-педагогічна робота з дітьми закладів тимчасового перебування.

Досвід роботи:

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Викладач кафедри соціальної педагогіки 09.2014 - нині (2,5 роки)

Міжнародний благодійний фонд «Партнерство «Кожній дитині»

Залучений експерт, асистент проектів 08.2015 – 07.2016 (11 місяців)

Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта»

Кореспондент, літературний редактор 02.2013 – 02.2016 (3 роки)

Загальна кількість публікацій: 30 наукових праць.

   
© ALLROUNDER

{slider Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!|closed}

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

{/sliders}