Репозитарій НПУ  

enpuir

   

           Кафедру соціальної педагогіки було створено у 1992 році.

Кафедра започаткувала підготовку майбутнього соціального педагога адекватно до змісту напрямів соціально-педагогічної діяльності: соціально-реабілітаційного, інформаційно-профілактичного, діагностичного, консультативного, психолого-терапевтичного, освітньо-дозвіллєвого, профорієнтаційного та охоронно-захисного.

Кафедра соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П. Драгоманова, як базова кафедра в Україні, протягом останніх 15 років виступає координатором щодо впровадження у вищій школі України стандартизованих навчальних планів, навчальних програм і модульно-рейтингових технологій підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників, що забезпечує мобільність, варіативність та індивідуалізацію навчання студентів.

Вперше в Україні виникла авторська школа "Система професійної підготовки соціального педагога", яку очолила доктор педагогічних наук, професор А. Й. Капська.

З-під пера науковця вийшла низка більше 150 наукових праць, серед них десятки монографій, підручників та методичних посібників для студентів вузів, соціальних педагогів і соціальних працівників, тих, хто не байдужий до проблем підростаючого покоління.

З моменту народження Інституту соціальної роботи та управління КапськаА. Й. як декан, як завідувач кафедри створила на факультеті соціальної роботи та соціальної педагогіки особливу науково-пошукову ауру. Професорсько-викладацький склад кафедри зробив значний внесок у дослідження актуальних проблем теорії і практики соціальної педагогіки, соціалізації особистості загалом.  Тема докторської дисертації "Формування готовності вчителя до виконавсько-мовленнєвої діяльності в системі вищої освіти" (захищена у 1989). Тематика науково-дослідної роботи - "Технологічні аспект підготовки студентів до соціально-педагогічної діяльності", автор багатьох підручників для студентів і соціальних працівників. Голова Вченої спеціалізованої ради по захисту дисертацій із проблем педагогічних та соціально-педагогічних наук при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, член спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій.

Під керівництвом Алли Йосипівни в Інституті працюють 4 доктори наук та більше 20 кандидатів наук. До співпраці, викладання вузькопрофільних курсів залучені провідні професори, доктори наук Лавриченко Н.М., Євтух М.Б., Сисоєва С.О., Савєнкова Л.О., Олексюк Н.О., Безпалько О.В., Петрочко Ж.В. та інші.

За редакцією А.Й. Капської на кафедрі виходить Науковий часопис: Соціальна педагогіка. Соціальна робота. Соціологія”, що входить до переліку фахових видань ВАК України.

Науково-педагогічна діяльність професора А.Й.Капської відзначена знаками МО СРСР "Відмінник освіти", "Петра Могили", почесною грамотою Кабінету Міністрів України, подякою Президента України, медалями й знаком АПН України, "К.Д. Ушинський, званням "Заслужений працівник науки і техніки України".

Не можна не сказати про активну науково-дослідницька робота учнів наукової школи А.Й. Капської. Завдяки багатогранним науковим інтересам А.Й. Капської нею вихована плеяда молодих фахівців, які збагачують українську та зарубіжну педагогічну науку. Зокрема, серед учнів Алли Йосипівни є 5 докторів педагогічних наук Серед них: професори Г.М. Сагач, Л.Ф. Мірошниченко, О.В. Шевнюк, польський вчений Януш Морітз, а також 21 кандидат педагогічних наук, доценти і наукові співробітники багатьох ВНЗ України і зарубіжжя.

Науковий потенціал кафедри представляють:

15 викладачів (з них 14 штатних, 1 поза штатом);

2 доктори наук, професори;

7 кандидатів наук, доцентів;

3 кандидат наук, ст. викладачів;

1 ст. викладач, канд. псих. наук;

2 викладач

Кафедра перетворилася на важливий осередок науково-методичної роботи, стала провідним центром підготовки кадрів – спеціалістів соціальної педагогіки. Основними показниками діяльності авторської наукової школи соціальної педагогіки  стали:Державний стандарт бакалавра зі спеціальності “Соціальний педагог”; науково-методичний комплекс забезпечення даного стандарту (33 типові навчальні програми, навчальний план). За програмами та матеріалами, розробленими кафедрою, навчаються студенти багатьох вищих навчальних закладів освіти. Науковий доробок кафедри за останні три роки становить більш ніж 120  найменувань друкованої продукції. Широкому науковому загалу відомі монографії, підручники та посібники викладачів кафедри, зокрема : перший в Україні підручник «Соціальна педагогіка», що витримав 5 уже перевидань (авторський колектив за ред. проф.. А.Й.Капської); посібники: «Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями» (Капська А.Й., Олексюк Н.С., Калаур С.М., Фалинська З.З.); «Технології соціально–педагогічної роботи за рубежем» (Капська А.Й.); «Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей» (Капська А.Й., Пєша І.В.); «Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу» (Вайнола Р.Х.); «Технології соціально-педагогічної роботи» (Вайнола Р.Х.).

На кафедрі підготовка фахівців ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр – „бакалавр педагогічної освіти. Соціальний педагог", спеціаліст – „Соціальний педагог. Практичний  психолог”, магістр – „Соціальний педагог, Практичний психолог. Відкрито аспірантуру й докторантуру, з 2005 року у НПУ імені М.П. Драгоманова відкрито спеціалізовану вчену раду К.26.053.09 що здійснює підготовку дипломованих фахівців за  спеціальностями: 13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.07 – теорія та методика виховання.

У 2015 року кафедра соціальної педагогіки започаткувала нові спеціалізації: «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді», «Культурно - дозвіллєва діяльність»

Кафедра забезпечує викладання спецкурсів педагогічного циклу "Формування здорового способу життя", "Адаптація випускників шкіл-інтернатів", "Соціальний супровід прийомних сімей".

Студенти виконують курсові роботи із дисциплін "Соціальна педагогіка, "Соціальна психологія", "Технології соціально-педагогічної роботи" та проходять такі практики: літня педагогічна практика; стажерська і соціально-педагогічна практика у соціальних службах.

Відповідно до запитів студентів, цікаво, на високому професійному рівні здійснюється виховна робота. Доброю традицією є проведення акцій “Збережемо дитячі мрії”, "Свічка пам'яті”, профілактичних тренінгів, благодійних ярмарок, тематичних вуличних ігротек тощо.

Викладачами кафедри соціальної педагогіки були розроблені та надруковані навчальні посібники, методичні рекомендації, комплексні тестові завдання:

1.  Міхеєва О.Ю. Мирошніченко  Н.О.,Методичні рекомендації до написання дипломної роботи освітньо - кваліфікаційний рівень «Бакалавр» для студентів напряму підготовки «Соціальна  педагогіка» // За заг. Ред.Капської А.Й. – Київ, 2015. – 32 с.

2.  Міхеєва О.Ю. Мирошніченко  Н.О.,Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів ІІ-ІІІ курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» // За заг. Ред.Капської А.Й. – Київ, 2015. – 32 с.

3. Мирошніченко  Н.О., Міхеєва О.Ю.Методичні рекомендації до написання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки «Соціальна  педагогіка» // За заг. ред.Капської А.Й. – Київ, 2015. – 102 с.

4. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями: навчально-методичний посібник /А.Й.Капська, І.В.Пєша, О.Ю.Міхеєва, М.Г.Соляник. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2015. – 328 с.

5. Пєша І.В., Соляник М.Г. Тренінгова програма «Соціальна підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах»: методичні рекомендації для фахівців соціальної сфери,  які працюють з сім’ями / За ред. проф. А.Й.Капської. – Київ: УкрІНТЕЛ, 2014. – 68 с. (2,8 др. арк.)

         Теми, над якими працюють викладачі:

Капська А.Й.

Тема: Розробка і впровадження технологій соціально-педагогічної роботи в реабілітаційному центрі для підлітків.

Вайнола Р. Х.

Тема:Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах магістратури

Годлевська А.І.

Тема: Формування діалогічної культури майбутніх соціальних працівників у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.

Короткова Р.І.

Тема: Формування творчої активності майбутнього соціального педагога засобами театральної діяльності.

Костюшко Г.О.

Тема: Традиційні та інноваційні підходи в роботі соціального педагога з сім’єю.

Соляник М.Г.

Тема: Технології соціально-педагогічної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Мирошніченко Н. О.

Тема: Організація соціально-педагогічної діяльності з різними групами клієнтів.

Міхеєва О. Ю.

Тема: Соціально-педагогічні умови підготовки соціальних педагогів до роботи з прийомними сім’ями.

Бованенко О.О.

         Тема: Дизайн  середовища освітнього простору як педагогічний чинник соціалізації студентів

         Cидорчук М.С.

Тема:Соціально-педагогічні умови самоактуалізації старших підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації.

Неїжпапа Л.С.

Тема:Професійне самовизначення майбутніх соціальних педагогів в системі навчально-виховної роботи університету.

Вакуленко О.В.

Тема: Управлінські аспекти здорового способу життя.

Дябел Л.І.

Тема: Соціально-педагогічні умови інтеграції студентської молоді у педагогічне середовище.

Ясточкіна І.А.

«Розвиток емоційної компетентності студентів – майбутніх соціальних педагогів»

Пєша І.В.

Тема: Соціально-педагогічні технології роботи з клієнтами

На базі кафедри соціальної педагогіки викладачами створені  наукові гуртки, проблемні групи, які працюють за такими проблемами:

У рамках кафедри діє 7 проблемних груп:

«Технологія роботи з дітьми, що мають особливі потреби» - Капська А.Й.

«Технології навчання і виховання в професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів» - Вайнола Р.Х.                       

«Технології навчання і виховання в професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів» - Годлевська А.Й.                          

«Шляхи оптимізації спілкування як напрямок діяльності соціального педагога у навчальному закладі» - Короткова Р.І             

«Шляхи формування толерантного ставлення до представників інших національностей в соціально-педагогічній роботі» - Костюшко Г.О.    

«Соціально-педагогічна робота з різними категоріями сімей і дітей»-   ПєшаІ.В.  

«Зміст та форми надання соціально-педагогічних послуг дітям з обмеженими можливостями» - Мирошніченко Н.О. 

«Соціально-педагогічна робота з прийомними сім’ями» - Міхеєва О.Ю.

«Способи саморегуляції емоційних станів у студентів» Ясточкіна І.А.

«Науковий супровід розробки та реалізації соціальних проектів» - Вакуленко О.В.

 

№ п/п

ПІП

викладач

Посада, вчена ступінь, звання

Штат/

сумісник

1.

Капська Алла Йосипівна

завідувач кафедрою, доктор педагогічних наук, професор

штат

2.

Бованенко Ольга Олександрівна

викладач

штат

3.

Вайнола Ренате Хейківївна

доктор педагогічних наук, професор

штат

4.

Вакуленко Олена Василівна

доцент, кандидат педагогічних наук

штат

5.

Годлевська Алла Іванівна

доцент, кандидат педагогічних наук

штат

6.

Дябел Лариса Іванівна

ст. викладач, кандидат педагогічних наук

штат

7.

Короткова Раїса Іванівна

доцент, кандидат педагогічних наук

штат

8.

Костюшко Ганна Олексіївна

доцент, кандидат педагогічних наук

штат

9.

Мирошніченко Наталія Олександрівна

доцент, кандидат педагогічних наук

штат

10

Міхеєва Оксана Юріївна

доцент, кандидат педагогічних наук

штат

11

Неїжпапа Людмила Станіславівна

ст. викладач, кандидат педагогічних наук

штат

12

Пєша ІринаВасилівна

доцент, кандидат педагогічних наук

сумісник

13

Сидорчук Марина Степанівна

викладач, кандидат педагогічних наук

штат

14

Соляник МаринаГенндіївна

викладач, кандидат педагогічних наук

штат

15

Ясточкіна Ірина Анатоліївна

ст. викладач, кандидат психологічних наук

штат

 

   
© ALLROUNDER

{slider Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!|closed}

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

{/sliders}